اهداف و استراتژی

 ۱-ترويج و توسعه کارآفرينی

۲-کمک به بهبود و اصلاح سياست های حمايتی از زنان کارآفرين

۳-نهادينه ساختن فعاليت های آموزشی، پژوهشی،مشاوره‌ای و ترويجی در زمينه کارآفرينی

۴-فراهم ساختن زمينه لازم برای پرورش ايده های خلاق در ورود به عرصه کارآفرينی

۵-کمک به سامان دهی فعاليت های مرتبط با کارآفرينی

۶-کمک به پيوند منطقی و متناسب ميان کارآفرينان و دولت و بانک ها و ساير ذی نفعان

۷-کمک به ایجاد شبکه های اطلاعاتی و ارتباطی ميان زنان کارآفرين در سطح ملی، منطقه‌ای و جهانی