تاریخچه

انجمن زنان مدیر کارآفرين به منظور اشاعه فرهنگ کارآفرينی در جامعه زنان ايرانی به دنبال اجرای موفق “طرح ملی ترویج فرهنگ کارآفرینی و توان افزایی زنان کارآفرین” به همت تعدادی از کارآفرينان و صاحبان کسب و کار شکل يافته و در اسفند ماه ۱۳۸۳ مجوز فعالیت خود را از وزارت کار و امور اجتماعی با نام انجمن صنفی زنان مدیرکارآفرین به ثبت رسانده است.

مؤسسين و اعضای انجمن به منظور پایدار سازی طرح ملی ترویج فرهنگ کارآفرینی و توان افزایی زنان کارآفرین که برای اولین بار در کشور و در سطح ملی موضوع کارآفرینی زنان را مطرح و از طریق برنامه های مستمر و هماهنگ آموزشی، مشاوره ای و تهیه فیلم و خبرنامه و برگزاری سمینارهای آموزشی در سطح مدیران ارشد استان ها ترویج کرد، ضمن برخورداری از تجارب مؤثر در فرآيند کارآفرينی و طی مسير ايجاد و توسعه کسب وکارهای جديد در تعامل و هم انديشی با يک ديگر، ضرورت حرکت جمعی در اين راه را حس کرده و بر آن شدند تا نسبت به ايجاد تشکلی حرفه‌ای اقدام نمايند. چه از اين طريق ضمن ارتقاء ظرفيت مديريت کارآفرينان، پيوند با ديگر عناصر مؤثر در محيط کارآفرينی از جمله دولت، سازمان های غير دولتی مرتبط، نهادهای عمومی هم چون بانک ها و دانشگاه ها تسهيل خواهد شد. مضاف بر آن که اين جمع نيز زمينه پرورش و توسعه استعدادهای جوا ن دارای ايده های خلاق در عرصه کارآفرينی را فراهم خواهد ساخت

  •  منشور انجمن
  • ما اعضاي انجمن زنان مدير كارآفرين برآنيم كه با ياري ايزد توانا
  • با ترويج فرهنگ همكاري، همياري و اقدام جمعي به گسترش كارآفريني در بين زنان و دختران ایرانی كمك كنيم و به الگويي شايسته براي مشاركت اقتصادي و اجتماعي زنان مسلمان در تمامي كشورهاي منطقه و جهان بدل شویم.
  • با استفاده از دانش جديد و فن‌آوري مدرن به گسترش پايدار كسب و كارهاي خود پرداخته و با پذيرش مسئوليت اجتماعي به نمونه‌هايي شايسته براي صاحبان كسب و كارهاي سازگار با محيط تبديل گرديم و از اين راه به توسعه پايدار كشورمان كمك نمائيم.
  • با انتقال دانش و تجربيات خود به نسل جديد به اعتلاي كمي و كيفي جامعه زنان كارآفرين ايران كمك كنيم.
  • با ترويج كارآفريني و كمك به ايجاد كسب و كارهاي دانش محور توسط دختران و زنان دانش آموخته سطح مشاركت اقتصادي زنان را در كشور افزايش دهيم.
  • با معرفي قابليت هاي واقعي زنان در حوزه اقتصاد و كسب و كار جايگاه واقعي زنان را به جامعه ايراني و جهاني معرفي كنيم.
  • همواره بر ارتقاء سطح دانش و مهارت هاي خود و اعضاء و علاقمندان تأكيد و از تمامي فرصتها براي يادگيري و ياد دادن استفاده كنيم.
  • با ايفاي نقش خود در درون خانواده و جامعه با زندگي خود الگوي واقعي زن ايراني باشيم.
  • با گام نهادن در راه اهدافمان عضويت در اين انجمن را به دليلي براي افتخار و مباهات زن موفق ايراني تبديل كنيم.