پروژه ها

پروژه ها:
تا کنون انجمن تونسته در زمان های مناسب با سازمانهایی که امکان بستر سازی و تسهیلگری برای اهدافش را داشته اند به اجرای پروژه های مشترک بپردازد.
۱- شناسایی زنان صاحب کسب و کار و کارآفرین در دو مرحله مربوط به ۱۶ استان کشور با همراهی معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری
۲- طرح مستند سازی تجارب زنان کارآفرینی روستایی با همراهی سازمان جهاد کشاورزی
۳- برگزاری نشست های انتقال تجارب زنان صاحب کسب و کار و کارآفرین در دانشگاه های استان های مرزی با همراهی معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری