کارگروه IT

کارگروه آی تی
کارگروه آی تی بیشتر از دیگر کارگروه ها نقش زیر ساختی دارد و می تواند برای رسیدن اهداف انجمن بسیار موثر باشد.
هدف از تشکیل کارگروه آی تی مانند سایر کارگروه های هم افزایی و هم گرایی اعضاء در جهت توسعه و ترویج کار آفرینی است.
در راستای این هدف مهمترین موضوع فعالیت این کارگروه هدايت پروژه بانك اطلاعاتي زنان (اطلس زنان) با ویژگی یک سرویس اطلاعاتی به روز و تصحيح و تسريع فرآيند اجرای آن به عنوان فعالیت اصلی می باشد .