کارگروه صنعت و تجارت

هدف از تشکیل کارگروه صنعت و تجارت:

از آنجاییکه بسیار ی  از اعضای محترم انجمن در بخش صنعت و تجارت فعالیت دارند کمیته ای به نام کمیته صنعت و تجارت تشکیل گردید تا در راستای کمک به حل مشکلات فعالین در این حوزه و همچنین شبکه سازی و ایجاد ارتباط بیشتر بین اعضای دارای فعالیت مشابه گامهایی برداشته شود .

 

رئیس دبیر اعضا
 زهرا حسین پور شایسته نیک منش شایسته نیک منش – ویدا شاهرپور دیلمی- زهرا حسين پور-فاطمه فیروزی- فرانک عزیزنژاد- مهسا پورفریورنژاد- ندا شیرین