روابط عمومی

هدف از تشکیل کمیته

هدف اصلی تشکیل  کمیته ارتباطات توسعه و ارتقاء ارتباطات انجمن با كارآفرينان-صاحبان کسب و کار عضو انجمن و كارآفرينان- صاحبان کسب و کار غيرعضو است. شناسايي و نیز ايجاد ارتباط دوسويه ميان انجمن و سازمان‌هاي دولتي مرتبط، سازمان‌هاي عمومي و غيردولتي مرتبط، بخش خصوصي و بانك‌ها، مراكز پژوهشي و مطالعاتي، رسانه‌هاي جمعي و تشکل­های حرفه­ای مرتبط از دیگر اهداف این کمیته است. معرفي انجمن و قابليت‌هاي آن به سازمان ها و مراكز نام‌برده از يك سو و بهره‌مندي از ظرفيت‌ها و قابليت‌هاي آن ها براي پيشبرد اهداف انجمن و پشتيباني از فعاليت‌ها و تسريع و تعميق آن و نیز زمينه‌سازي براي جلب همكاري در اجراي طرح‌ها، برنامه ها و پروژه‌هاي مرتبط، مجموعه اقداماتی است که در راستای اهداف مورد نظر در این کمیته دنبال می شود و هدف غایی نیز همان تشکیل و توسعه شبکه زنان کارآفرین در سطح ملی است.

 

رئیس: ویدا دیلمی

دبیر:مینا شیری

اعضا:زهرا شیری-مریم خاوازی-الهام خدابنده- ویدا شاهرپور دیلمی- فخرالسادات محتشمی پور-الهام هادی-زهرا نقوی توران شهبازی