انتشارات

  • کتاب

کتابهای زیر در راستای اهداف انجمن منتشر شده است .

انجمن از بعضی کتابهای مرتبط حمایت کرده و بعضی دیگر را مستقیما چاپ نموده است.

لطفا جهت دریافت اطلاعات بیشتر با شماره واتساپ ۰۹۱۰۷۸۷۴۴۶۱ و یا تلفن۸۸۹۳۸۷۱۰ -۰۲۱  تماس حاصل فرمایید.

*****************************************************************************************************************************************************

  •  ماهنامه اطلاع رسانی پژوهشی تحلیلی و فرهنگی پیوست
  • ویژه نخستین دوره جایزه نوآوری آزاده

ماهنامه پیوست نخستین جایزه آزاده – بهمن  ۱۴۰۱

*******************************************************************************************************************************************************

  •   نشريه داخلي انجمن

انجمن تا کنون در بخش انتشارات به چاپ و انتشار نشریات و کتابهای مرتبط پرداخته است.

  • نشریه داخلی

نشریه داخلی انجمن به صورت فصلی و الکترونیکی منتشر می شود . محتوا نشریه شامل اخبار داخلی انجمن است و برای اعضا ارسال می شود.

  • نشریات موضوعی

نشریات موضوعی و ویژه نامه ها به موضوعات همایش ها و یا نشست های تخصصی پرداخته است.

                                                                                               

ویژه نامه داخلی انجمن زنان مدیر کارآفرین- پاییز ۹۳  /   ویژه نامه دهمین همایش کارآفرینی زنان- بهمن ماه ۹۲  /   ویژه نامه داخلی انجمن زنان مدیر کارآفرین- پاییز ۹۲

                                                                                                  

ویژه نامه نهمین همایش کارآفرینی زنان- بهمن ماه ۱۳۹۱ویژه نامه هشتمین همایش کارآفرینی زنان- بهمن ماه ۱۳۹۰ویژه نامه هفتمین همایش کارآفرینی زنان- اسفند ماه ۱۳۸۹

                                                                                                  

ویژه نامه ششمین همایش کارآفرینی زنان- اسفندماه ۱۳۸۸ / ویژه نامه پنجمین همایش کارآفرینی زنان- اسفندماه ۱۳۸۷ / ويژه نامه چهارمين همایش کارآفرینی زنان-بهمن ماه ۱۳۸۶

*******************************************************************************************************************************************************

  • مجموعه مقالات 

                                                                                                         

 مقالات اولین همایش کارآفرینی زنان- اسفندماه ۱۳۸۳ /  مقالات دومین همایش کارآفرینی زنان- بهمن ماه ۱۳۸۴ / مقالات سومین همایش کارآفرینی زنان- اسفندماه ۱۳۸۵

*******************************************************************************************************************************************************

  • نشریات داخلی 

                                                                                                              

نشريه داخلي انجمن زنان مدير كارآفرين – آذرماه ۱۳۸۶ / نشريه داخلي انجمن زنان مدير كارآفرين – بهار و تابستان ۱۳۸۷ / نشريه داخلي انجمن زنان مدير كارآفرين -پاييز ۱۳۸۸

لطفا جهت دریافت اطلاعات بیشتر با شماره واتساپ ۰۹۱۰۷۸۷۴۴۶۱ و یا تلفن۸۸۹۳۸۷۱۰-۰۲۱  تماس حاصل فرمایید.