کارگاه های آموزشی

کارگاه های آموزشی در انجمن با هدف توان افزایی زنان صاحب کسب و کار و کارآفرین عضو و غیر عضو، ترویج موضوع کارآفرینی برای دختران جوان برگزار می شود.
اجرای کارگاه های آموزشی در بسترهای مختلف مجازی و حضوری پس از نیاز سنجی و پژوهش از طرف کارگروه ها برای استخراج موضوع با همکاری هدفمند کارگروه آموزش و مشاوره ، روابط عمومی اجرا می شود.
انجمن آمادگی برگزاری کارگاه های آموزشی مرتبط با توان افزایی اقتصادی زنان را دارد.

<<<<<<<  جهت اطلاع از فعالیت های مرتبط ، به سایت انجمن ملی زنان کارآفرین کلیک نمایید. >>>>>>>