هیات مدیره

 

مدیران

 

ساختار تشکیلات:

این انجمن که عضو پذیر بوده و هیئت مدیره آن هر دوسال یک بار توسط مجمع عمومی انتخاب می شود، با ایجاد کمیته ها و کارگروه های تخصصی برنامه های تعیین شده را اجرا می کند.

 

اعضای هیات مدیره انجمن مدیر 
نام ونام خانوادگی سمت
مریم خاوازی ریاست
شیرین پارسی نایب رییس
زهرا حسین پور عضو هیات مدیره و خزانه دار
کتایون سپهری عضو علی البدل هیات مدیره
آنی خاچیکیان عضو علی البدل هیات مدیره
سوگل افشاری بازرس اصلی انجمن
لاله شعبانی بازرس علی البدل
نازیلا قانع فرد دبیر انجمن صنفی