کارگروه کارآفرینی اجتماعی

 

کارآفرینی اجتماعی فرآیند دنبال کردن راه حل های خلاقانه برای مسائل اجتماعی است. به طور ویژه، کارآفرینان اجتماعی، ماموریتی برای خلق و نگهداری ارزش های اجتماعی در خود احساس می کنند و خروجی کار آنها ممکن است در طیف متنوعی از سازمان ها باشد.
کارآفرینان در تعریف رایج و سنتی دنیای کسب و کار، عملکرد خود را در خلق سود و بازگشت آن اندازه گیری می کنند، ولی کارآفرینان اجتماعی علاوه بر این، اثرگذاری مثبت در جامعه را نیز مد نظر دارند.
کارآفرینی اجتماعی اغلب اهداف گسترده در زمینه های اجتماعی، محیط زیستی و فرهنگی دنبال می کند و اغلب با بخش داوطلبانه و غیرانتفاعی در ارتباط و همکاری است.
به دلیل اهمیت موضوع کارآفرینی اجتماعی انجمن به تشکیل کارگروهی با این نام با هدف ترویج موضوع و هم افزایی سازمانهای فعال در این بخش اقدام نموده است.

 

رئیس دبیر اعضا
مریم خاوازی
نایب رییس: بهروز آذر
فریده عبدالهی الهام خدابنده- فریده عبدالهی نجات-  -فخرالسادات محتشمی پور- خاوازی- فرح جمالی-   بهروز آذر – طاهره بابک-لیلا ارشد-آنا یارعلی